Rezervacije: (02) 623 11 01 sidro@sidro.si

Green Key

Green Key

Zeleni ključ (Green Key) je mednarodni program okoljskih oznak za turistične namestitve in druge turistične objekte. Gre za sistem certificiranja, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma in promovira okoljsko odgovorno ravnanje v turistični industriji. Namen programa je zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje ter spodbujanje ozaveščenosti gostov in lastnikov turističnih objektov o pomembnosti varovanja naravnih virov. Gostinski objekti, ki so prejeli oznako Zeleni ključ, izpolnjujejo določena okoljska merila ter se zavezujejo k stalnim izboljšavam na področju trajnosti in okoljskega ravnanja.

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne ter okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih ter trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno pomembnejše pri izbiri primernega obrata za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, kar je za potencialne goste izjemno privlačno. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat s pridobitvijo omenjenega znaka potencialnim gostom sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

 

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer

 

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE
(2) VKLJUČENOST OSEBJA
(3) INFORMIRANJE GOSTOV
(4) VODA
(5) PRANJE IN ČIŠČENJE
(6) ODPADKI
(7) ENERGIJA
(8) HRANA IN PIJAČA
(9) NOTRANJE OKOLJE
(10) ZELENE POVRŠINE
(11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST
(12) AKTIVNOSTI V NARAVI
(13) ADMINISTRACIJA.

Kot prejemnik certifikata Zeleni ključ – Green Key smo zavezani k naslednjim načelom

 • Zmanjševanje porabe energije, vode in drugih naravnih virov.
 • Ločevanje in zmanjševanje odpadkov ter spodbujanje recikliranja in kompostiranja.
 • Uporaba okolju prijaznih čistilnih sredstev in materialov.
 • Ozaveščanje in izobraževanje gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti o pomenu trajnostnih praks.
 • Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in podpora lokalnemu gospodarstvu.
 • Skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje naravnih habitatov.
 • Nenehno izboljševanje naših okoljskih praks in ukrepov.

 

Kako v našem gostinskem obratu prispevamo k ohranjanju Zemlje

 

 • Določen okoljski upravitelj: Okoljski upravitelj deluje kot ključna povezovalna oseba med vodstvom, zaposlenimi, dobavitelji ter nacionalnimi in mednarodnimi predstavniki programa Zeleni ključ za vsa vprašanja, povezana z okoljem in trajnostjo. Njegove naloge vključujejo vodenje in podporo zaposlenim pri okoljskih in trajnostnih vprašanjih, upravljanje in posodabljanje podatkov o čiščenju, ravnanju z odpadki ter učinkoviti porabi goriv, vode in elektrike. Poleg tega je odgovoren za oblikovanje in izvajanje okoljske politike ter akcijskega načrta v obratu, zbiranje in uresničevanje trajnostnih pobud s strani zaposlenih ali gostov, ter vodi komunikacijo med obratom in nacionalno koordinacijo programa v procesu pridobivanja ali podaljševanja znaka Zeleni ključ.
 • Mesečno dokumentiranje porabe električne energije in vode: V obratu na mesečni ravni dokumentiramo porabo elektirčne energije in vode, da opazimo odstopanja in jih pravočasno remidiramo.
 • Spodbujanje trajnostnih načinov prevoza: Osebje je usposobljeno za svetovanje gostom glede uporabe trajnostnih prevoznih možnosti – javni prevoz (pomoč pri iskanju voznih redov in usmerjanje do postaje).
 • Zdrava in okusna hrana: Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, da zagotovimo kakovostne in okusne obroke iz lokalno pridelanih sestavin. S sodelovanjem z lokalnimi dobavitelji spodbujamo trajnostno kmetijstvo in podpiramo lokalno gospodarstvo, hkrati pa zagotavljamo okusno in zdravo hrano za naše goste.
 • Zmanjševanje uporabe plastične embalaže: Skrbno in premišljeno nabavljamo embalažo.
 • Svetlobno onesnaževanje: Zamenjali smo zunanjo razsvetljavo z varčnejšo LED in jo vklapljamo le po potrebo oz. deluje na senztor, da zmanjšamo svetlobno onesnaževanje.
 • Kontrolirana uporaba vode: Preudarno ravnamo z vodo in redno preverjamo morebitna puščanja ter neželeno odtekanje.
  • Redno preverjanje vodovodnega sistema: Obrat ima zaposlenega upravljalca. Morebitne nepravilnosti se zabeležijo in pravočasno odpravijo.
  • Perlatorji: Pipe imajo nameščene perlatorje, da pretok vode ne presega 8 litrov na minuto.
 • Zmanjševanje porabe energije: S sodelovanjem gostov zmanjšujemo porabo vode, električne in toplotne energije.
 • Ločevanje odpadkov: Odpadke ločujemo in jih odlagamo v ustrezne zabojnike ter uporabljamo stiskalnico za zmanjševanje volumna odpadkov.
 • Uporaba okolju prijaznih čistil: Uporabljamo čistila z okoljskimi znaki EcoLabel, da zmanjšamo obremenitev na okolje.
 • Sodelovanje z lokalno skupnostjo: je v okviru svojih prizadevanj vzpostavil partnerstvo z lokalno Ekošolo Janka Padežnika in Društvom Sidro. To multidisciplinarno sodelovanje je usmerjeno v ozaveščanje javnosti o pomenu trajnosti, varstva okolja in odgovornega ravnanja z viri. Z Ekošolo Janka Padežnika obrat sodeluje pri organizaciji interaktivnih in izobraževalnih delavnic za mlajše generacije. V okviru teh delavnic, na primeru picerije, se mladim prikaže, kako ustrezno izbrati in uporabiti sestavine, da se zmanjša odpadna hrana in prakse recikliranja in ponovne uporabe viškov, kot je ustvarjanje bombetk iz preostalega testa za pico. Z Društvom Sidro sodeluje pri organizaciji dneva odprtih vrat s srečelovom in serijo delavnic, ki so osredotočene na trajnost in varovanje okolja.

Picerija Sidro

K Čolnarni 41, 2354 Bresternica
Tel: +386 2 623 11 01
E-mail : sidro@sidro.si

Green Key