Rezervacije: (02) 623 11 01 sidro@sidro.si

Obnova restavracije

EU skladi regionalni razvoj
EU skladi regionalni razvoj

Sidro & Sidro d.o.o. je pridobilo sredstva preko javnega razpisa »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila dne 10.9.2020 podpisana pogodba št. 2130-20-560038 o sofinanciranju operacije Obnova z energetsko sanacijo Picerijo Sidro. Predmet pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacije Obnova z energetsko sanacijo Picerije Sidro.

Pri investiciji bomo v celoti obnovili picerijo Sidro saj je objekt dotrajan in energetsko neučinkovit. V objekt bodo nameščene nove toplotne črpalke, obnovljena bo fasada objekta, zamenjana bo kritina z novo pločevinasto panelno sendvič streho, vgrajen bo nov sistem rekuperacije ter zamenjane pipe z novimi varčnimi. Na objektu bodo tudi zamenjana okna in zunanja vrata in sicer z novim trenutno najbolj varčnimi. Del investicije je tudi namenjen varčevanju z električno energijo in sicer z vgradnjo novih varčnih svetil. Pri investiciji bomo del tudi namenili področju zmanjševanja količine odpadkov.

Namen investicije je izboljšati konkurenčnost podjetja, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji investicije so:

a) zmanjšanje stroškov poslovanja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
b) zmanjšanje razvojnega zaostanka podjetja,
c) celovita energetska obnova stavbe.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanja dodane vrednosti MSP«.

Sredstva sofinanciranja iz naslova ESRR-V-14-20-EU znašajo 199.800 EUR.

www.eu-skladi.si

Obnova fasade

Dokumenti za prenos:

Obnova strehe

Dokumenti za prenos:

Obnova strojnih inštalacij

Dokumenti za prenos:

Varčna razsvetljava

Dokumenti za prenos:

Koši za ločeno zbiranje odpadkov

Dokumenti za prenos:

Preša za odpadke

Dokumenti za prenos:

Picerija Sidro

K Čolnarni 41, 2354 Bresternica
Tel: +386 2 623 11 01
E-mail : sidro@sidro.si

Green Key